Õhksoojuspumbad, soojuspumbad, õhukonditsioneerid, ventilatsiooniseadmed

Keskkonnavastutus


 

Keskkonnaalased tegevusjuhised

Mitmesuguste tehnoloogiate rakendamine laiaulatuslikes ärivaldkondades keskkonnaprobleemide lahendamiseks

Mitsubishi Electric Group kasutab mitmesuguseid tehnoloogilisi vahendeid laiaulatuslikes ärivaldkondades ja kogu väärtusahelas, et lahendada mitmesuguseid keskkonnaprobleeme, sealhulgas kliimamuutusi, ressursside ringlust ja harmoonilist kooseksisteerimist loodusega.

Põhitegevused – Kliimamuutuste meetmed

 1. Säästlike toodete, süsteemide, teenuste ja taastuvenergia valdkonnas tehtava edendamise ja levitamise abil koostöös sidusrühmadega aitame vähendada kasvuhoonegaaside heidet kogu maailmas.
 2. Austades ülemaailmset muutust süsinikuneutraalsuse suunas, edendame kasvuhoonegaaside vähendamist kogu väärtusahelas alates arendusest, projekteerimisest, toorainete hankimisest ja tootmisest kuni müügi, turustamise, kasutamise ja kõrvaldamiseni. Meie praegune eesmärk on vähendada CO2 heide 2050. aastaks nullini.
 3. Jälgides muutusi globaalses keskkonnas, pakume lahendusi, mis aitavad minimeerida loodusõnnetuste riske.

Ressursside ringlus

 1. Vähendades toodete suurust ja kaalu, kaalume meie toodetavate toodete and süsteemide taaskasutatud materjalide kasutamist ja nende ringlussevõtu määra.
 2. Ressursside raiskamise kõrvaldamiseks kogu väärtusahelas püüame maksimeerida ressursside tõhusat kasutamist.
 3. Töötame selle nimel, et ülemaailmselt laieneks ohutu ja puhta vee varustus ning jõustuks veepuhastus, mis ei saasta ookeane ega jõgesid.
 4. Propageerime vee tõhusamat kasutamist, võttes arvesse iga piirkonna veekeskkonda.
  Edendame ressursside ringlussevõtuga seotud ettevõtteid ülemaailmselt, näiteks toodete/süsteemide korduskasutamist, remonti ja jäätmete vähendamist.
 5. Püüame saavutada tootmisprotsessides tekkivate jäätmete, näiteks plastijäätmete 100% -st tõhusat kasutamist.

Elu harmoonias loodusega

 1. Terves kontsernis teostame tegevust bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks mägedes, jõgedes ja ookeanides ning kõigis ärikohtades ning edendame keskkonnahoidu ja tulevastele põlvedele pärandatavat inimkapitali.
 2. Töötame keskkonda kahjustada võivate ainete kontrollimisel, vähendamisel, asendamisel ja ohutul kõrvaldamisel.

Tulevastele põlvedele suunatud äriuuenduste väljatöötamine

Mitsubishi Electric Group kasutab sisemisi ja välisi tugevusi, kombineerib need vajadusel keeruliste probleemide lahendamiseks ja võtab vastu väljakutse arendada tulevaste põlvekonnale tehnoloogiaid ning ärialaseid uuendusi.

Põhitegevused – Pikaajaline tegevus

 1. Seame konkreetsed näitajad ja tegevused ning samas arvestame tulevikuväljavaateid, mis on sõnastatud iga kolme aasta tagant keskkonnaplaanis.
 2. Kontrollime iga viie aasta järel ligikaudu pikaajaliste eesmärkide kehtivust, võttes arvesse rahvusvahelisi kokkuleppeid, välisasju ja äritingimusi.

Innovatsioon

Teeme koostööd teiste ettevõtete ja asutustega ning kasutame oma tehnoloogilisi vahendeid, tehnoloogiaid ja ärisünergiat innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste loomiseks.
Võtame ennetavalt kasutusele innovaatilised tehnoloogiad ja lahendused, mis võimaldavad meil juhtida tulevaste põlvkondade tootmist.

Inimressursside edendamine

 1. Kasvatame ettevõttekultuuri, kus töötajad tavainimestena võtavad initsiatiivi loodusega harmoonias uute elustiilide loomisel.
 2. Arendame kõrgelt spetsialiseerunud inimressursse, kes aktsepteerivad mitmekesiseid väärtusi ja töötavad ennetavalt keskkonnaprobleemide kallal.

Uute väärtuste ja elustiili avalikustamine ja jagamine

Mitsubishi Electric Group edendab aktiivset dialoogi, teeb koostööd ja osaleb ühisloomes kõigi sidusrühmadega, avalikustades ja jagades uusi väärtusi ja elustiile, mille tulemuseks on mugav elu harmoonias loodusega.

Põhitegevused – Vajaduste mõistmine

 1. Töötame selle nimel, et mõista klientide vajadusi ja ootusi seoses keskkonnaga. Seda teeme läbi müügitegevuste, näituste, ürituste ja muude algatuste.
 2. Peame sidusrühmadega arutelusid ning kinnitame oma keskkonnaeesmärkide ja -meetmete paikapidavust, et edendada veel tõhusamat keskkonnategevust.

Uute väärtuste ühine loomine ja levitamine

 1. Pakume välja uusi elustiile, mis annavad naudingut keskkonda panustamisest meie toodete, süsteemide ja teenuste kasutamise kaudu.

Elu harmoonias piirkonnaga

 1. Peame arutelusid kohalike elanike ja omavalitsustega ning aitame kaasa parema kohaliku keskkonna loomisele. Nende hulka kuuluvad näiteks satoyama (traditsiooniliste maastike) kaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tegevused ärikohtades.

Eco Changes

”Eco Changes” väljendab Mitsubishi Electricsi nägemust keskkonnakaitsest ja meie eesmärki püüelda pidevalt rohelisema tuleviku suunas, rajades teed globaalse keskkonnatehnoloogia valdkonnas ja arendades meie ainulaadseid tugevaid külgi töötlevas tööstuses. See väljendab ka meie püüdlusi teha koostööd meie klientidega, et muuta globaalset keskkonda paremaks. Nende jõupingutuste toetamine on kultuur, mis julgustab kõiki Mitsubishi Electricu töötajaid aktiivselt käivitama positiivseid muudatusi ja tegema tõelisi täiustusi tootearenduses, tootmises ja tarnimisel, meie toodete, süsteemide ja teenuste elutsüklis ning ringlussevõtmises.